118

 2

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1.1. Комунальне підприємство "Міськводоканал" Сумської міської ради (далі - Підприємство) є комунальним підприємством, яке засновано на комунальній власності територіальної громади міста. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

         1.2. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із власним найменуванням.

         1.3. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

         Підприємство має право укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді.

         1.4. Власником майна є Сумська міська рада (далі - Власник).

         1.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в
межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство
не несе відповідальності за зобов'язаннями Власника. Власник не несе
відповідальності за зобов'язаннями Підприємства.

         1.6. Найменування Підприємства:

         - українською мовою - комунальне підприємство "Міськводоканал"
Сумської міської ради;

         - російською мовою - коммунальное предприятие "Горводоканал"
Сумского городского совета.

         1.7. Скорочене найменування Підприємства:

          - українського мовою - КП «Міськводоканал» Сумської міської ради;

          - російською мовою   - КП «Горводоканал» Сумского городского совета.

         1.8. Місцезнаходження (юридична адреса) Підприємства: 40009, Сумська область, м. Суми, вул. Білопільський шлях, 9.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

         2.1. Підприємство створюється з метою забезпечення підприємств,
установ, організацій та населення водою, здійснює відведення стічних вод та

очистку стічних вод за договором з виконавчим комітетом Сумської міської ради.

3

            2.2. Види діяльності Підприємства :

         2.2.1. Водопостачання.

         2.2.2. Водовідведення.

         2.2.3. Очистка стічних вод.

         2.2.4. Будівельно-монтажні роботи:

         - підготовчі роботи;

         - земляні роботи;

         - улаштування основ та фундаментів. Спеціальні роботи у грунтах;

         - зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд;

         - роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування;

         - роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж;

         - роботи із захисту конструкцій, устаткування мереж;

         - роботи з благоустрою територій;

         - монтаж технологічного устаткування;

         - пусконалагоджувальні роботи.

         2.2.5. Інжинірингові роботи.

         2.2.6. Роздрібна та оптова торгівля:

         - торгівельно - закупівельна, торгівельно - посередницька діяльність, комерційне посередництво, іноваційна та інша діяльність;

         - реалізація відходів виробництва;

         - торгівля автомобілями, тракторами та запасними частинами до них, організація власної торгівельної мережі (крамниці, салони, кіоски, лоточна торгівля та інше) по реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;

         - надання торгівельних, інформаційних, організаційних та консульта-тивних послуг, проведення експертиз, маркетинг, менеджмент, пошук ділових партнерів;

         - закупка та реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо - технічного призначення.

         2.2.7.Ремонт машин і устаткування.

         2.2.8. Автотранспортні та транспортні послуги населенню, установам, підприємствам, організаціям, у т.ч. перевозка (багажу, вантажів, пасажирів) по країні та в іноземних державах.

                                                                                                                                

         2.2.9. Будівництво зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення.

         2.2.10. Монтаж та наладка технологічного оснащення, будівельні та
                                                               4

ремонтно - будівельні, столярні роботи, у т.ч. будівництво та експлуатація
об'єктів виробничого призначення.

         2.2.11. Закупка та реалізація будівельних матеріалів.

         2.2.12. Капітальний ремонт будов і споруд.

         2.2.13. Утримання та експлуатація приладів та пристроїв виробничого призначення, їх сервісне обслуговування.

         2.2.14. Виконання проектно - кошторисних, проектних, обчислювальних, виробничих, монтажних, ремонтних, інжинірингових та інших робіт і послуг.

         2.2.15. Організація культурного, ділового обміну делегаціями та
представниками з іншими містами України, зарубіжними державами.

         2.2.16. Проведення семінарів та конференцій.

         2.2.17. Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відповідно до рішення виконавчого комітету.

         2.2.18. Підприємство проводить господарську діяльність щодо зберігання, придбання, ввезення, відпуску, використання, знищення прекурсорів.

         2.2.19. Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

         2.3. Підприємство може займатися іншими видами діяльності, незабороненими чинним законодавством України. У разі, коли необхідний                         вид діяльності потребує відповідного дозволу, сертифікації або                   ліцензії, Підприємство отримує їх у встановленому чинним законодавством порядку.

3. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

         3.1. Майно Підприємства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

            3.2. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної
громади і належить Підприємству на праві господарського відання.
         Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє,

5

користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником, з

обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Власника у випадках, передбачених чинним законодавством.

            3.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

         - майно, передане йому Власником;

         - внески в статутний капітал Власником;

         - оплата за надані послуги;

         - придбання майна іншого підприємства;

         - благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

         - кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг)

             Підприємства; інші джерела, не заборонені законом.

            3.4. Джерелом формування майна також можуть бути:             

         - доходи від вищезазначених видів господарської діяльності;

         - доходи від цінних паперів, кредити банків;

         - капітальні вкладення та дотації з бюджетів усіх рівнів; інші джерела,

           не заборонені чинним законодавством.

            3.5. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його
майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами
чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Підприємству в
порядку, визначеному чинним законодавством.

         3.6. Власник наділяє Підприємство статутним капіталом у розмірі               59 096 031 грн. 57 коп. (п'ятдесят дев'ять мільйонів дев'яносто шість тисяч тридцять одна гривня п'ятдесят сім копійок), в тому числі:

         3.6.1. Майном загальною залишковою вартістю 46 378 031 грн. 57 коп. (сорок шість мільйонів триста сімдесят вісім тисяч тридцять одна гривня п'ятдесят сім копійок):

         - 4 279 868 грн. 68 коп. - водонасосні станції;

         - 4 030 980 грн. 88 коп. - артезіанські свердловини;

         - 4 137 570 грн. 52 коп. - каналізаційні насосні станції;

         - 8 563 530 грн. 65 коп. - очисні споруди;

         - 1 399 647 грн. 76 коп. - господарче подвір'я;

         - 6 361 545 грн. 12 коп. - каналізаційні мережі (321 000 км);

         - 17 604 887 грн. 96 коп. - водопровідні мережі (518 000 км);

         3.6.2. Коштами 12 718 000 грн. 00 коп. (дванадцять мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч гривень).

         За рішенням Власника статутний капітал Підприємства може збільшуватись або зменшуватись з додержанням порядку, що передбачений діючим законодавством України. Статутний капітал Підприємства може формуватись за рахунок будь-яких матеріальних цінностей, нерухомості, майнових та немайнових прав, грошових коштів, цінних паперів тощо.

6

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

         4.1. Права Підприємства:

        

         4.1.1.Самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та
основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних
прогнозів та економічної ситуації.

        

         4.1.2.Реалізовує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва
за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках,     передбачених     законодавством     України,     за     фіксованими державними цінами.

         4.1.3.Має право здійснювати операції з цінними паперами у відповідності з чинним законодавством.

         4.1.4.Створювати філії, представництва, відділення та інші
відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових
рахунків і затверджує Положення про них з дозволу Власника.

           

            4.2. Обов'язки Підприємства:

         4.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності, метою якої є одержання коштів від надання послуг, Підприємство повинно враховувати укладені контракти, замовлення та інші договірні зобов'язання.

         4.2.2. Підприємство:

         - забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

         - здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт
основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих
потужностей та введення в дію придбаного обладнання;

         - здійснює оперативну діяльність по матеріально - технічному забезпеченню виробництва;

         - придбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб;

         - відповідно до контрактів та замовлень, укладених договорів забезпечує виробництво та реалізацію товарів, робіт, послуг;

         - створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

         - здійснює заходи по вдосконаленню заробітної плати працівників з метою посилення матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне   використання   фонду   споживання   і   своєчасні   розрахунки  

7

з працівниками Підприємства.

            4.3. Підприємство здійснює бухгалтерський та оперативний облік і
веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

         Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та

статистичної звітності.

5. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

         5.1. Підприємство входить до сфери управління Сумської міської ради.

         5.2. Керівництво Підприємством здійснює його директор, який є
одноособовим органом управління Підприємством.

         5.3. Найм директора здійснюється Власником шляхом укладення з ним контракту, за призначенням міського голови.

         5.4. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені статутом до компетенції Власника або уповноваженого ним органу.

        

         5.5. Директор Підприємства:

         - несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

         - діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування;

         - розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства;

         - укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, затверджує штатний розпис, видає накази і дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Підприємства;

         - несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.

         Власник не має права втручатися в оперативно – господарську діяльність Підприємства.

         5.6. Заступник директора Підприємства, керівники та спеціалісти
структурних підрозділів, а також робітники призначаються на посаду і
звільняються з посади наказами директора Підприємства.

         5.7. Підприємство щоквартально надає звіт Власнику щодо фінансово-
господарської діяльності.

8

6. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

            6.1.    Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються
загальними зборами працівників Підприємства.

            6.2.    Рішення з соціально - економічних питань, що стосуються
діяльності Підприємства, розробляються і приймаються його органом
управління за участю трудового колективу, відображаються у колективному
договорі.

         Колективним договором також регулюються питання охорони праці виробничі та трудові відносини трудового колективу з органом управління Підприємства.

         6.3. Право укладання колективного договору від імені Підприємства надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу - профспілковому комітету.

         6.4. Загальні збори трудового колективу вважаються правомочними за умови присутності на них більшості членів трудового колективу. Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх на зборах.

7. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

            7.1.    Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю і
закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з Власником у
порядку, встановленому чинним законодавством. Одержані в результаті
відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції
Підприємства і є комунальною власністю територіальної громади.

         7.2. Продаж, передача, надання в безоплатне користування або в позику, здача в оренду іншим підприємствам, організаціям та установам належних Підприємству транспортних засобів, обладнання, нежитлових приміщень та іншого майна дозволяється тільки після погодження з Власником та на підставі норм чинного законодавства.

         7.3. Списання з балансу неповністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства можуть проводитися лише за згодою Власника.

         7.4. Директор Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок, доплат на умовах, передбачених колективним договором.

         Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче

9

встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

         7.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

         7.6. Підприємство самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку,

встановленому чинним законодавством.

         7.7. Власник здійснює контроль за використанням та
збереженням належного Підприємству майна, і має право вилучити у
підприємства майно, яке не використовується або використовується не за
призначенням   та розпорядитися ним у межах своїх повноважень.

         7.8. Підприємство має право одержувати кредити для виконання статутних завдань з дозволу Власника.

         7.9. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів при проведенні господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

         7.10. Чистий прибуток Підприємства, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внесення передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, залишається у повному його розпорядженні.

         7.11. Підприємство має право за рахунок прибутку (доходу) утворювати спеціальні (цільові) фонди :

         - фонд оплати праці;

         - фонд соціального розвитку;

         - фонд розвитку виробництва;

         - резервний фонд; інші фонди, передбачені статутом Підприємства.

        

         7.12.Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок відрахувань
від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази
Підприємства. Напрями витрат фонду визначаються кошторисом.

         7.13.Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці, життя та здоров'я,   гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю директора Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.

10

         7.14. Підприємство має право укладати договори безпроцентної позики з працівниками згідно умов чинного законодавства та виступати поручителем за своїх робітників.

8. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

        

         8.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюються за рішенням Власника або за

рішенням суду, згідно з чинним законодавством.

         8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією.

         8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив
ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають в
договірних відносинах з Підприємством, що ліквідується, повідомляються
про його ліквідацію у порядку передбаченому чинним законодавством.

         При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9. ЗОВНІШНЬО - ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

         9.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньо – економічну діяльність. Зовнішньо – економічна діяльність Підприємства є частиною зовнішньо – економічної діяльністі України і регулюється її законами.

         На зовнішньому ринку предметом діяльності Підприємства є :

         - експорт, імпорт, технології патентів, ліцензій, ноу-хау, обмін інформацією, розробками, промисловими примірниками;

         - взаємний обмін та надання послуг (відрядження спеціалістів, консультації, навчання, підвищення кваліфікації, інше);

         - імпорт, експорт продукції, товарів, сировини, матеріалів, обладнання;

         - участь в проведенні ярмарок, виставок, конференцій, симпозіумів;

         - укладення контрактів з інофірмами, юридичними особами по направленню працівників на роботу, навчання, стажировку, підвищення кваліфікації, культурний обмін;        

         - спільна діяльність між Підприємством та іноземними суб'єктами господарської діяльності, враховуючи напрямки діяльності Підприємства;

         - кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньо-економічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

         - операції по придбанню, продажу та обміну валюти в порядку, встановленому законодавством України;

         - здійснення міжнародних перевезень вантажів та перевезень;

11

         - інші види діяльності не заборонені законодавством України.

         9.2. Валютна виручка зараховується на рахунок Підприємства згідно діючим банківським законодавством.

         Ставки відрахувань на користь державного та міського бюджетів регулюється Законами України.

         9.3. Підприємство має право одержувати кредити банків, інвестиції від

своїх українських та закордонних партнерів.

         9.4. Підприємство в своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань екологічної, технологічної і соціальної безпеки контролюється державними органами.

10. ЗАТВЕРДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ, ЗМІНИ ДО СТАТУТУ

        

         10.1. Статут Підприємства, доповнення та зміни до нього, що оформлюються у вигляді доповнень або нової редакції, затверджуються Власником та реєструються у відповідності до чинного законодавства України.

         10.2. Зміни до Статуту Підприємства набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

__________________