Додаток до рішення Сумської міської ради “Про затвердження Порядку передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Суми”

 

Додаток

до рішення Сумської міської ради «Про затвердження Порядку передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Суми»

від ___________ № ____-МР

 

Порядок

передачі в оренду майна комунальної власності

територіальної громади м. Суми

 

Порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Суми (далі – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів з метою регулювання організаційних і майнових відносин, пов’язаних з орендою майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Суми.

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Об’єктами оренди є майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Суми (далі – комунальне майно), а саме:

– цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці);

– нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення), окреме індивідуально визначене майно та інше майно та інше майно визначене                  ст. 4 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна».

1.2. Не може бути за цим Порядком об’єктом оренди майно, передача якого забороняється законодавством України, або відповідним рішенням Сумської міської ради.

1.3. Орендодавцем комунального майна є уповноважений орган Сумської міської ради (Управління майна комунальної власності Сумської міської ради) до повноважень якого входить виконання функцій управління комунальним майном відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі по тексту – орендодавець).

Комунальні підприємства відносно майна, що перебуває в господарському віданні площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне  підприємство та  іншого окремого індивідуально  визначеного  майна, передає в оренду за погодженням постійної комісії з питань контролю за використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією Сумської міської ради.

1.4. Орендарями комунального майна можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства (далі заявник).

Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

1.5. Ініціатива щодо оренди комунального майна може виходити як від орендодавця так і від фізичних та юридичних осіб відповідно до цього Порядку.

1.6. За наявності ініціативи щодо оренди цілісного майнового комплексу укладання договору здійснюється відповідно до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, установлених цим Порядком.

 

 1. Порядок укладення договорів оренди цілісних майнових комплексів.

 

2.1. За наявності ініціативи щодо оренди цілісного майнового комплексу орендодавець у триденний термін повинен повідомити про це трудовий колектив підприємства, його структурні підрозділи, щодо майна на яке подано заяву про оренду.

2.2. Трудовий колектив протягом п’ятнадцяти днів, враховуючи день отримання повідомлення про наявність заяви (ініціативи) щодо оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, має право прийняти рішення про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, утворити господарське товариство та подати орендодавцю у встановленому порядку заяву щодо оренди відповідного майна.

2.3. Рішення трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів трудового колективу підприємства. Ініціативу щодо оренди структурного підрозділу повинна підтримати більш як половина складу трудового колективу цього підрозділу.

2.4. Після прийняття рішення про оренду цілісного майнового комплексу члени трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу засновують відповідно до чинного законодавства господарське товариство.

2.5. До реєстрації у встановленому порядку статуту господарського товариства кожен член трудового колективу підприємства або його структурного підрозділу, цілісний майновий комплекс якого передається в оренду, має право вступити у зазначене господарське товариство на підставі особистої заяви.

2.6. Створене членами трудового колективу господарське товариство, у статутному (складеному) капіталі якого частка внесків членів трудового колективу становитиме відповідно до статуту товариства більш як 50 відсотків, має переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, де створене це товариство. Заява господарського товариства про намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди подається орендодавцю до проведення конкурсу на право оренди цього майна.

2.7. У разі якщо:

цілісний майновий комплекс відносно якого надійшла заява про оренду, або ініціатор укладення договору оренди згідно із законодавством займають монопольне становище на ринку;

внаслідок укладення договору оренди підприємець або група підприємців можуть зайняти монопольне становище на ринку;

сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг), що належать об’єкту оренди та ініціаторові укладення договору оренди, перевищують показники, визначені законодавством, – орендодавець направляє копії матеріалів до Антимонопольного комітету України.

Орган Антимонопольного комітету України розглядає надіслані йому матеріали і протягом п’ятнадцяти днів після їх надходження надсилає орендодавцеві висновки про можливість оренди та умови договору оренди.

2.8. У випадках, коли законодавством передбачено отримання погодження Антимонопольного комітету України, орендодавець протягом п’яти днів після відповідного погодження умов договору оренди розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб-сайт Сумської міської ради оголошення про намір передати майно в оренду, або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

2.9. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

2.10. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться, а орендодавець укладає договір оренди із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

2.11. З моменту надходження до орендодавця заяви та проекту договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу щодо такого майна підприємству забороняється здійснювати купівлю, продаж, передачу, обмін, надання в безоплатне користування, списання майна, придбання цінних паперів, одержання кредитів у розмірах, що перевищують середньорічний рівень за останні три роки. У разі якщо зазначені дії необхідні для ефективного функціонування підприємства, його структурного підрозділу, вони вчиняються з дозволу орендодавця.

 

 1. Порядок укладення договору оренди окремого індивідуально визначеного майна, нерухомого майна, та іншого майна

 

3.1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву, проект договору оренди, а також інші документи згідно з зазначеним у цьому Порядку переліком орендодавцеві.

3.2. Орендодавець розглядає подані йому матеріали щодо оренди окремого індивідуально визначеного чи нерухомого майна і протягом п’ятнадцяти днів після надходження матеріалів приймає рішення щодо можливості укладення договору оренди або відмову. При розгляді матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна можуть враховуватися пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій.

3.3. У разі, якщо орендодавець визнав за можливе передати майно в оренду, він протягом 15 днів після дати реєстрації заяви про оренду окремого індивідуально визначеного чи нерухомого майна розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті Сумської міської ради оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

3.4. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

3.5. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

3.6. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди або погодинно) або заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і за погодженням постійної комісії з питань контролю за використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією Сумської міської ради договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

3.7. У договорі оренди приміщень, з державним видавництвом, підприємством книгорозповсюдження, вітчизняним видавництвом, підприємством книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), передбачається умова стосовно того, що недотримання орендарем вимоги щодо підготовки, випуску та (чи) розповсюдження книжкової продукції державною мовою в обсязі не менш як 50 відсотків є підставою для розірвання договору оренди в установленому законодавством порядку.

3.7.1. Передача в оренду комунального майна видавництвам і підприємствам книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та/або розповсюдження не менше як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), здійснюється відповідно після підтвердження вищезазначеними підприємствами свого статусу:

– Статут підприємства із зазначенням виду діяльності як видавництво та книгорозповсюдження;

– Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції;

– довідку видану Держкомтелерадіо, яка дійсна протягом 12 місяців з дня її видачі;

– копію звіту про випуск книжкової продукції, яка подається державній науковій установі «Книжкова палата країни ім. Івана Федорова»;

– відомості про наявність у продажу на момент подання заяви не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (із зазначенням назви кількості) чи інші підтверджуючі документи про розповсюдження книг українською мовою завірені підписом керівника. Такі звіти подаються орендодавцю під час всієї оренди комунального майна та в строки вказані в договорі оренди.

Відповідальність за достовірність поданих відомостей покладається на керівника підприємства книгорозповсюдження.

Обсяг книжкової продукції визначається виходячи з кількості назв випущеної та/або розповсюджуваної продукції.

3.8. Укладення договору оренди із суб’єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.

3.9. Орендодавець відмовляє в укладенні договору оренди в разі, якщо:

– прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об’єктів;

– об’єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України чи органів місцевого самоврядування;

– орган Антимонопольного комітету України не дає згоди;

– орендодавець прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою;

– інші підстави, передбачені нормативними актами та чинним законодавством.

 

 

 1. Порядок укладення договору оренди та надання дозволу на поліпшення Комунального майна

 

4.1. Договір оренди комунального майна укладається на підставі наказу та рішення конкурсної комісії.

4.2. Юридичні або фізичні особи, які мають намір укласти договір оренди комунального майна, подають заяву орендодавцю у вільній формі про укладення договору оренди. У заяві юридичної (фізичної) особи вказується найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи), місцезнаходження (юридична адреса, адреса проживання), контактний телефон, адреса об’єкта оренди.

До заяви додаються:

– юридичними особами:

 • копії установчих документів (статут, положення) посвідчені нотаріусом;
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;
 • копія довідки органу Державного комітету статистики України про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • копія довідки органу Державної податкової інспекції у м. Суми про взяття на облік як платника податків;
 • документ, що підтверджує право підпису особи, яка укладає договір;
 • звіт про незалежну оцінку комунального майна, яке передається в оренду;
 • реквізити (поштова, юридична адреси; телефон; факс; e-mail; код ЄДРПОУ; р/р, МФО, банк).

Для неприбуткових організацій – завірені копії документів про внесення до реєстру неприбуткових організацій та установ.

– фізичними особами:

 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;
 • копія паспорта;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • звіт про незалежну оцінку комунального майна, яке передається в оренду;
 • реквізити (поштова, юридична адреси; телефон; факс; e-mail; ідентифікаційний номер; р/р, МФО, банк ).

При необхідності орендодавець має право запросити від заявника додаткові документи, які мають значення при вирішенні питання про передачу комунального майна в оренду.

Оцінка вартості комунального майна здійснюється на підставі відповідної технічної документації за рахунок коштів заявника.

4.3. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.

4.4. Договір оренди комунального майна строком на три і більше років підлягає нотаріальному посвідченню та вважається укладеним з моменту його посвідчення.

4.5. Нотаріальне посвідчення та страхування комунального майна переданого в оренду здійснюється за рахунок орендаря.

4.6. Договір оренди складається в трьох примірниках: один примірник для орендаря та два примірника для орендодавця.

4.7. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди, конкурс проводиться повторно.

4.8. Істотними умовами договору оренди є:

 • об’єкт оренди (склад і вартість майна, визначена шляхом експертної оцінки);
 • термін, на який укладається договір оренди;
 • орендна плата з врахуванням її індексації;
 • пропозиції переможця конкурсу (у разі проведення конкурсу);
 • відновлення орендованого майна та умови його повернення;
 • виконання зобов’язань;
 • відповідальність сторін;
 • обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної та санітарно-епідемічної безпеки орендованого майна;
 • забезпечення виконання зобов’язань – неустойка (штраф, пеня);
 • порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;
 • страхування орендарем взятого ним в оренду комунального майна.

За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.

4.9. Орендна плата:

 • встановлюється у грошовій формі та вноситься орендарем незалежно від наслідків власної господарської діяльності на рахунок міського бюджету;
 • розраховується згідно з Методикою розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна затвердженою рішенням Сумської міської ради, або встановлюється за розміром орендної плати, запропонованому на конкурсі;
 • розмір орендної плати з інших підстав може бути змінено лише за згодою сторін та у випадках, встановлених законодавчими актами України;
 • термін внесення орендної плати визначається договором;

4.10. Продовження терміну дії договору оренди:

 • відбувається у спосіб передбачений чинним законодавством.

4.11. Після припинення договору оренди орендоване майно вважається поверненим після підписання акта приймання-передачі.

4.12. Реконструкція, технічне переоснащення та поліпшення об’єкта оренди здійснюється тільки при наявності письмової згоди орендодавця погодженої постійною комісією з питань контролю за використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією Сумської міської ради, за умови обґрунтування необхідності проведення цих робіт. Перелік необхідних документів для надання згоди визначає орендодавець.

Поточний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться орендарем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором.

Капітальний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться орендодавцем  або  іншим  балансоутримувачем  цього майна за його рахунок, якщо інше не встановлено договором.

Якщо орендодавець або інший балансоутримувач майна, переданого в оренду, не здійснив капітального ремонту майна і це перешкоджає його використанню відповідно до призначення та умов договору, орендар має право:

– відремонтувати майно, зарахувавши вартість ремонту в рахунок орендної плати, або вимагати відшкодування вартості ремонту;

– вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

 

 1. Суборенда

 

5.1. Передача цілісних майнових комплексів у суборенду забороняється.

5.2. Орендар має право передати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно (окремі верстати, обладнання, транспортні засоби, нежилі приміщення тощо) тільки з письмової згоди орендодавця погодженого постійною комісією з питань контролю за використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією Сумської міської ради, якщо інше не передбачено договором оренди. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.

5.3 Плата за суборенду цього майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду.

 

 1. Проведення конкурсу на право оренди комунального майна

 

6.1. Конкурс на право оренди об’єктів (далі – Конкурс) проводить конкурсна комісія, що утворюється рішенням Сумської міської ради.

6.2. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

6.3. Конкурс оголошується за ініціативою орендодавця або за наявності заяв про оренду від фізичних чи юридичних осіб.

6.4. У разі надходження одної заяви про оренду певного об’єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи нежитлових приміщень), а іншої – про оренду частини цього об’єкта, орендодавець повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього об’єкта.

6.5. Перед оголошенням конкурсу балансоутримувач об’єкта оренди в     15-ти денний строк після отримання запиту орендодавця повідомляє орендодавця про наявність у підприємства-балансоутримувача на балансі майна, що передається в оренду, та надає в довільній формі довідки про відсутність (наявність) на підприємстві (установі) боргу перед бюджетом або податкової застави комунального майна, про загальну площу об’єкта оренди.

6.6. Орендодавець визначає пропозиції щодо умов конкурсу і, відповідно, договору оренди, зокрема, щодо допустимих напрямів використання майна орендарем (з урахуванням думки балансоутримувача та напряму використання об’єкта до оренди, потреб населення міста), які погоджуються постійною комісією з питань контролю за використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією Сумської міської ради.

6.7. У разі письмового звернення орендодавця балансоутримувач забезпечує огляд об’єкта оренди представникам орендодавця або членам конкурсної комісії, після оголошення конкурсу – учасникам конкурсу.

6.8. Оголошення про конкурс на право оренди комунального майна розміщується на офіційному сайті Сумської міської ради (www.meria.sumy.ua) та публікується в газеті «Суми і сумчани», а за необхідності і в інших ЗМІ, які розповсюджуються у м. Суми. Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

 • інформація про об’єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу чи іншого нерухомого майна – площа, орієнтовна вартість за м.кв.);
 • умови конкурсу;
 • дата, час і місце проведення конкурсу;
 • кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про участь та пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу);
 • перелік матеріалів, які подають учасники конкурсу;
 • іншу інформацію.

Одночасно всі особи, які подали заяви про оренду з документами, передбаченими п. 4.2 даного Порядку, до оголошення конкурсу, письмово повідомляються орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до умов конкурсу.

6.9. Умовами конкурсу є:

 • розмір орендної плати;
 • строк оренди;
 • ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
 • дотримання вимог експлуатації об’єкта;
 • компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс, на виготовлення технічного паспорту і свідоцтва про право власності на об’єкт оренди у разі їх виготовлення орендодавцем.

6.10. Додатковими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути:

 • здійснення певних видів ремонтних робіт;
 • виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення місцевих потреб;
 • збереження/створення нових робочих місць;
 • ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;
 • створення безпечних та нешкідливих умов праці;
 • дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення;
 • інші умови, з урахуванням пропозицій орендодавця.

6.11. Стартова орендна плата визначається на підставі діючої Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна затвердженої рішенням Сумської міської ради.

6.12. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

6.12.1. Заяву про участь у конкурсі. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу.

6.12.2. Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

– копії установчих документів посвідчених нотаріусом;

– документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

– звіт про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

– довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами:

– копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

– виписку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних               осіб-підприємців

– декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

6.12.3. Учасники повинні надати інформацію про юридичну адресу, поштову адресу, електронну адресу, контактні телефони.

6.12.4. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдаток), що включається до проекту договору оренди.

6.12.5. Додаткові пропозиції до договору оренди (зокрема у разі оренди цілісного майнового комплексу – обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомості – варіанти поліпшення орендованого майна).

6.13. Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України. орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після публікації оголошення про конкурс.

6.14 Пропозиції переможця конкурсу, за згодою орендодавця включаються до проекту договору оренди.

 

 

 

 1. Конкурсна комісія

 

7.1. Основними завданнями та функціями конкурсної комісії є:

 • розгляд матеріалів та пропозицій учасників конкурсу;
 • проведення конкурсу;
 • визначення переможця або прийняття рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся;
 • складання протоколів.

7.2. Конкурсна комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців виконавчих органів Сумської міської ради.

7.3. Конкурсна комісія утворюється в кількості 14 осіб.

7.4. Персональний склад конкурсної комісії затверджується рішенням Сумської міської ради.

7.5. Керує діяльністю конкурсної комісії й організовує її роботу голова конкурсної комісії. Голова конкурсної комісії у межах своєї компетенції скликає засідання конкурсної комісії, головує на засіданнях. Голова конкурсної комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів конкурсної комісії розділилися порівну.

7.6. У разі відсутності голови конкурсної комісії – його обв’язки виконує заступник голови конкурсної комісії який має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів конкурсної комісії розділилися порівну.

7.7. Секретар конкурсної комісії готує матеріали на розгляд конкурсної комісії.

7.8. Засідання конкурсної комісії є закритими. Секретар конкурсної комісії розпечатує конверт з пропозиціями в присутності учасника конкурсу, який підтверджує, що конверт неушкоджений. У разі потреби отримання додаткової інформації конкурсна комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

7.9. Засідання конкурсної комісії є правомочними за умови участі в них не менше 8 членів Комісії.

7.10. Інформація про кількість учасників конкурсу та подані ними матеріали до початку конкурсу розголошенню не підлягає.

 

 1. Процедура проведення засідання конкурсної комісії

 

8.1. Конкурс проводить голова конкурсної комісії, а за його відсутності – заступник голови конкурсної комісії.

8.2. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та пропозиціями учасника конкурсу.

8.3. У разі надходження однієї заяви з пропозиціями на участь в конкурсі, які відповідає умовам конкурсу, конкурсна комісія має право прийняти рішення про оголошення повторного конкурсу щодо даного об’єкту або про укладання договору оренди із заявником на умовах, визначених пропозиціями, а у разі надходження двох або більше заяв з пропозиціями, які відповідають умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається конкурсною комісією на підставі аналізу пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії.

8.4. У разі відсутності заяв з пропозиціями, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.

8.5. У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду нерухомого майна від бюджетної установи, організації або заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, структурного підрозділу підприємства від господарського товариства, утвореного трудовим колективом цього підприємства, структурного підрозділу підприємства, конкурсна комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди з зазначеним заявником відповідно до вимог законодавства.

8.6. Пропозиції та інші матеріали учасників конкурсу, надаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою учасника конкурсу або власним підписом. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у цьому підрозділі та передаються голові конкурсної комісії в день проведення конкурсу. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності конкурсантів, які підтверджують, що конверти були неушкоджені.

Пропозиції, подані в конвертах, не оформлених належним чином або розкритих (розпечатаних), з неправильними даними про учасника конкурсу, не розглядаються і повертаються секретарем конкурсної комісії заявнику. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу.

8.7. Конкурсна комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів конкурсної комісії на засіданні.

8.8. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

8.9. Конкурс вважається таким, що не відбувся:

– у разі відсутності заяв про участь у конкурсі – з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій  присутніх учасників конкурсу;

– у разі відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу,

– у разі укладення договору оренди з особою, яка згідно з законодавством має право на отримання комунального майна в оренду поза конкурсом.

– у разі відсутності 50 відсотків і більше членів конкурсної комісії, конкурс переноситься на іншу дату, яку встановлює голова конкурсної комісії.

8.10. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, в якому зазначаються:

– відомості про учасників;

– пропозиції учасників;

– прийняття конкурсною Комісією пропозиції учасників;

– обґрунтування рішення про визначення переможця конкурсу.

Протокол не пізніше семи робочих днів після проведення засідання підписується всіма членами конкурсної комісії і залишається в орендодавця.

8.11. Протягом трьох робочих днів на підставі складеного протоколу орендодавець підписує наказ по результатам конкурсу щодо передачі об’єктів в оренду і письмово повідомляє про результати конкурсу всіх учасників, розміщує на офіційному сайті Сумської міської ради (www.meria.sumy.ua) і публікує їх у виданнях, у яких було надруковано оголошення про конкурс.

8.12. У разі, якщо орендар протягом 30 календарних днів з дати підписання наказу по результатам конкурсу не звернувся до орендодавця про укладення договору та не надав відповідних документів для укладання договору без поважних причин, наказ втрачає свою чинність.

 1. Заключні положення

 

9.1. Передача комунального майна безкоштовно на баланс і обслуговування підприємствам, установам та організаціям інших форм власності, Методика розрахунку, граничні розміри використання плати за оренду комунального майна, порядок і умови надання пільг з орендної плати визначаються виключно рішеннями Сумської міської ради.

9.2. Спори, що виникають в процесі реалізації цього Положення, вирішуються у судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Питання, що не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

 

Міський голова                                                                     Г.М. Мінаєв

 

Виконавець: Щербак В.І.