Приєднання до мереж

Правила приєднання до комунальних мереж централізованого водопостачання та водовідведення міста Суми (далі – Правила) регулюють відносини, які виникають у процесі приєднання на постійній (довгостроковій) основі та тимчасового приєднання об’єктів до комунальних мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення м. Суми (далі – мережі централізованого водопостачання та/або водовідведення), і поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, та юридичних, фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які мають намір тимчасово або на постійній (довгостроковій) основі приєднати об’єкти до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення. Положення цих Правил застосовуються до споживачів, підключених на законних підставах до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж до дня набрання чинності цими Правилами, з урахуванням наявності у таких споживачів необхідної документації, оформленої згідно з вимогами чинного на момент її видачі законодавства, та в частині, що не суперечить вимогам чинного законодавства України щодо підключення до мереж завершених будівництвом і введених в експлуатацію об’єктів.

Приєднання до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення здійснюється у випадках:

– тимчасового приєднання об’єктів;

– приєднання об’єктів до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення на постійній (довгостроковій) основі;

– зміни обсягу отримання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення замовником;

– зміни точки підключення до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення виробника (виконавця).

 Приєднання об’єкта замовника до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення передбачає такі етапи:

– подання замовником заяви виробнику (виконавцю) про видачу технічних умов на приєднання об’єкта до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення;

– отримання замовником технічних умов від виробника (виконавця) на приєднання об’єкта до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення;

– розроблення замовником (у разі відсутності такої можливості проектною організацією на договірних умовах із замовником) проектної документації для приєднання об’єктів до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення;

– розгляд проектної документації виробником (виконавцем) у частині відповідності проектних рішень виданим виробником (виконавцем) технічним умовам;

– виконання замовником будівельних робіт по будівництву об’єкта;

– введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

– укладання між виробником (виконавцем) та замовником договору про надання замовнику послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення (послуг з централізованого постачання холодної води та/або каналізації);

– звернення замовника до виробника (виконавця) із письмовою заявою про підключення об’єкта до мереж централізованого  водопостачання та/або водовідведення на підставі документів згідно з п.п. 5.1.1 та 5.1.2 цих Правил;

– надання технічної документації;

– опломбування та прийняття в експлуатацію засобів обліку питної води та засобів обліку стічних вод;

– оплата замовником вартості підключення;

– виконання сторонами зобов’язань щодо здійснення заходів з підключення об’єкта до мереж.

  Порядок видачі технічних умов 

Виготовлення проектної документації

 Виконання будівельних робіт

            Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення водопровідних та/або каналізаційних мереж здійснюються з урахуванням схеми оптимізації систем централізованого водопостачання та/або водовідведення (у разі її затвердження уповноваженим органом).

            Отримання необхідних документів дозвільного характеру на виконання будівельних робіт, ведення технічного нагляду та приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів виконуються замовником у порядку, встановленому чинним законодавством України.

            Технічний нагляд за будівництвом зовнішніх водопровідних та/або каналізаційних мереж може здійснюватись працівником виробника (виконавця) або іншою особою, що у встановленому порядку отримала кваліфікаційний сертифікат, який надає право здійснювати технічний нагляд.

            У разі, якщо в процесі виконання будівельних робіт виникає необхідність обґрунтованих відхилень від технічних умов та/або рішень робочого проекту, замовник або будівельна організація повинні погодити такі відхилення з виробником (виконавцем) послуг та внести зміни до розробленої раніше проектної документації.

            Закриття прихованих робіт, гідравлічні випробування, промивання та дезінфекція збудованих трубопроводів здійснюються замовником або виробником (виконавцем), який може на підставах, не заборонених чинним законодавством України, залучити до виконання таких робіт уповноважені організації відповідно до законодавства, державних будівельних норм та правил. Копії складених актів закриття прихованих робіт, актів проведення гідравлічних випробувань, промивки та дезінфекції збудованих трубопроводів замовник надає виробнику (виконавцю) разом із документом, що посвідчує введення об’єкта в експлуатацію.

 Порядок укладання договору та підключення до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення

  Документи, які надаються замовником:

            Замовник – юридична особа та/або фізична особа-підприємець звертається до виробника (виконавця) із заявою про укладання договору з виробником (виконавцем) про надання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення (послуг з централізованого постачання холодної води та/або каналізації) та підключення об’єкта до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення, до якої додаються наступні документи: 

ПЕРЕЛІК документів  

             Підключення об’єкта здійснюється протягом десяти днів з дня відповідного звернення замовника до виробника (виконавця) та укладання договору з виробником (виконавцем) про надання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення (послуг з централізованого постачання холодної води та/або каналізації). З урахуванням специфіки тимчасового приєднання об’єкта термін його підключення може бути зменшений за погодженням із виробником (виконавцем).

            Роботи з підключення об’єкта замовника до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення виконуються виробником (виконавцем) відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30.

            Надання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення можливе тільки після укладання замовником договору із виробником (виконавцем) про надання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення (централізованого постачання холодної води та/або централізованого водовідведення) та прийняття в експлуатацію вузла (вузлів) обліку води (стічних вод), з урахуванням того, що засоби обліку води (стічних вод) повинні відповідати встановленим законодавством вимогам та забезпечувати високу точність вимірювання з мінімальною величиною похибки та містити датчик для дистанційної передачі даних.

            У випадку підключення нежитлового приміщення у житловому будинку до внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення виробник (виконавець) має право вимагати від замовника письмову згоду балансоутримувача таких мереж на підключення об’єкта замовника.

            У випадку, якщо замовник є абонентом виконавця, але в нього відсутня проектна документація на приєднання об’єкта до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення, він надає виконавцю топографо-геодезичне знімання території з відображенням побудованих об’єктів, підземних та наземних інженерних комунікацій, мереж у масштабі 1:500 та з відміткою (штамп, підпис, дата) управління містобудування та архітектури Сумської міської ради. Виконавець розглядає надане споживачем топографо-геодезичне знімання у масштабі 1:500 та надає висновок щодо визначення типу документації на приєднання об’єкта споживача до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення, чи не порушує об’єкт встановлені законодавством вимоги, норми та правила щодо прокладання та охоронних (санітарних, захисних) зон мереж. У випадку встановлення такого порушення виконавець повідомляє про це замовника у письмовій формі і має право призупинити надання замовнику послуг та/або відмовити в укладенні договору про надання послуг до усунення останнім недоліків об’єкта та підписання акта розмежування балансової належності мереж. У разі прийняття позитивного висновку споживач зобов’язаний виготовити виконавчі креслення на підставі топографо-геодезичного знімання у масштабі 1:500 та подати їх виконавцю.

            У разі зміни власника об’єкта та за умови, що даний об’єкт приєднаний до централізованих мереж водопостачання та/або водовідведення і попередній його власник був абонентом виконавця, але як і в попереднього власника, так і в нового власника даного об’єкта відсутня проектна документація на приєднання об’єкта до мереж, новий власник об’єкта здійснює заходи та надає документи відповідно до абзацу першого даного пункту.

            У випадку звернення до виробника (виконавця) замовника із заявою про підключення самовільно збудованих замовником мереж до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення, виробник (виконавець) має право до укладання договору про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення вимагати від замовника документи, визначені даними Правилами, та/або положеннями Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30, щодо прийняття трубопроводів в експлуатацію.

 Самовільне приєднання

            Забороняється будь-яке самовільне приєднання (підключення) до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення.

            Самовільним вважається приєднання (підключення), здійснене замовником з порушенням норм чинного законодавства у сфері містобудівної діяльності, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, цих Правил, а також приєднання (підключення), здійснене за відсутності повного обсягу передбачених цими Правилами документів.

            Виявлені виробником (виконавцем) самовільні приєднання (підключення) об’єктів до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення підлягають негайному відключенню.

            У разі виявлення самовільних приєднань (підключень) виробник має право звернутися до осіб, які здійснили таке приєднання (підключення), із вимогою про відшкодування збитків у розмірі вартості фактично спожитих обсягів водопостачання та водовідведення, визначеної у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ДЛЯ УКЛАДАННЯ, (РОЗІРВАННЯ) ДОГОВОРІВ НА ПРИЙОМ СТІЧНИХ ВОД З ПЕРЕВІЗНИКАМИ

            Прийняття заяв та відповідного пакету документів для укладання, переукладання, розірвання та внесення змін до договорів на прийом стічних вод з перевізниками відбувається в групі з договірної роботи КП “Міськводоканал” СМР.

            Перелік документів, необхідних для укладення (розірвання) договору про надання послуг зливної станції з прийому стічних вод:

Перелік документів необхідних для укладення  договору про надання
 послуг на скид рідких відходів в систему каналізації

 

Найменування

1

Заява на укладення договору

2

Копія витягу з ЄДРПОУ на дату звернення (для підприємства, установи, організації)

3

Копія документу про систему оподаткування (витяг з реєстру платників ПДВ для платників ПДВ)

4

Копія статуту (положення) підприємства, установи, організації

5

Копія 1, 2 та сторінки з зазначенням місця реєстрації паспорту (для ФОП)

6

Копія довідки про присвоєння РНОКПП  (для ФОП)

7

Розрахунок скиду рідких відходів (об’єм бочки * кількість виїздів на місяць )

8

Реєстраційний документ на транспортний засіб.

 

Надані копії документів повинні бути з чітким зображенням, та належним чином  оформлені й завірені споживачем.