Про доступ до публічної інформації

Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться
у володінні суб’єктів владних повноважень.

Закон України “Про доступ до публічної інформації” покликаний забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

Запит може бути індивідуальним або колективним. Запит на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

 1. ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити щодо надання публічної інформації від фізичних, юридичних осіб та громадських організацій без статусу юридичних осіб приймаються у робочі дні (з понеділка до четверга – з 7.30 до 16.30, у п’ятницю – з 7.30 до 15.15, перерва – з 12.00 до 12.40)

письмово: КП “Міськводоканал” СМР, вул. Білопільський шлях, 9, м. Суми, 40009.

факсом: (0542) 70-01-81

на електронну пошту: vodocanal_sumy@ukr.net (з вказанням теми: “Запит на доступ до публічної інформації”).

 

 

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації
серед значної кількості даних, термін розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Запит чи звернення?

Однією з найпоширеніших проблем в організації доступу до публічної інформації в органах виконавчої влади є те, що запитувачі інформації плутають запит на інформацію із зверненням громадян.

Ці питання в Україні регулюються різними законодавчими актами відповідно: Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Законом України «Про звернення громадян» і передбачають різні процедури їх подання розгляду.

 Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

 • Законом України «Про доступ до публічної інформації» регулюються відносини щодо доступу до публічної інформації, яка вже існує, і не вимагає у відповідь на запит створювати нову інформацію. Зміст саме такого прохання робить його запитом. Ця
  ознака вказує, що ініціюється рух інформації від розпорядника до запитувача.
 • У правовідносинах за запитом на інформацію розпорядник є інформатором, а запитувач суб’єктом, якого інформують.
 • Запит на інформацію може подаватися запитувачем до розпорядника інформації в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). При цьому надходження інформації від запитувача до розпорядника є мінімальним (ім’я,
  контакти, опис запитуваної інформації, підпис і дата в письмових запитах).
 • Не є запитом на інформацію документ, який хоч і складено на бланку для запитів, або названий запитом, або має посилання на Закон України «Про доступ до публічної інформації», але не містить прохання надати певну інформацію чи
  документ. При цьому лист, який може бути названо зверненням, може бути запитом на інформацію, якщо дотримано виключних вимог його змісту (ім’я, контакти, опис запитуваної інформації, підпис і дата в письмових запитах).

 Звернення громадян – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги.

 • Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також думки щодо врегулювання суспільних
  відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.
 • Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією України та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств,
  установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також думки щодо поліпшення їх діяльності.
 • Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.
 • Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових
  осіб.
 • У правовідносинах за зверненнями інформаторами є громадяни, а отримувачами інформації – адресати.

Запитувачами (суб’єктами відносин), які можуть отримувати доступ до публічної інформації на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації» є:

 • Фізична особа – будь-яка людина незалежно від віку, громадянства чи інших ознак. Фізична особа –підприємець має право запитувати публічну інформацію як фізична особа.
 • Юридична особа – будь-яка організація, підприємство створені та зареєстровані в установленому порядку.
 • Об’єднання громадян без статусу юридичної особи – це спільноти, передбачені Законом України «Про об’єднання громадян», що були легалізовані шляхом повідомлення про заснування без державної реєстрації, або будь-які інші об’єднання людей, які
  виступають під спільною назвою.

Інформація щодо звернень громадян

Питання роботи зі зверненнями громадян є одним із пріоритетних напрямків у діяльності КП “Міськводоканал”.

Розгляд звернень громадян  здійснюється відповідно до вимог:

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до
чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Письмові звернення на ім’я директора підприємства Сагача Анатолія Григоровича можна надсилати за адресою: 40009 м. Суми, вул. Білопільський шлях, 9, або надати особисто (чи через уповноважену особу) до канцелярії
підприємства.

Прийом письмових звернень здійснюється щоденно у робочі дні (з понеділка до четверга – з 7.30 до 16.30, у п’ятницю – з 7.30 до 15.15, перерва – з 12.00 до 12.40) за адресою: вул. Білопільський шлях, 9, другий поверх, тел. 700-161.

Прийом громадян директором підприємства здійснюється кожного понеділка з 14:00 до 16:30.